Actueel

Klik op de titel van de diverse berichten voor aanvullende informatie en eventuele downloads.

  • MEC-U vergadering van 20 juli 2017 vervalt Vanwege de vakantieperiode komt de MEC-U vergadering van 20 juli 2017 te vervallen. Nieuwe studies die worden ingediend zullen op zijn vroegst in de commissievergadering 7 augustus 2017 beoordeeld kunnen worden. Wij verzoeken u een eventuele nieuwe studie – indien mogelijk – vóór de deadline van 27-07-2017 in te dienen.
  • Deadline MEC-U vergadering 09-01-2017 vervroegd! In verband met de feestdagen is de deadline voor het indienen onderzoeken voor de plenaire vergadering van MEC-U d.d. 09-01-2017 vervroegd naar dinsdag 20-12-2016. Wij verzoeken u om de onderzoeksdossiers t.b.v. deze vergadering uiterlijk 20-12-2016 voor 10.00 uur in te dienen.
  • Geen Zip-bestanden! Geen Foutmelding bij indienen documenten middels Zip bestanden MEC-U kan per e-mail geen zip bestanden meer ontvangen. Documenten die middels een zip bestand per e-mail worden verstuurd, komen niet binnen in de MEC-U mailbox. De ontvanger krijgt hier geen foutmelding van. Wij adviseren u om de documenten in PDF te mailen (mits onder 2MB) en anders op USB-stick of CD-rom bij ons aan ...
  • Leidraad meldingsprocedure ernstige ongewenste voorvallen aan MEC-U Op 1 oktober 2015 treedt de gewijzigde WMO in werking. Kern van de wijziging is dat alle ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s) die zich in een onderzoek voordoen moeten worden gemeld bij de toetsingscommissie die het onderzoek heeft goedgekeurd. De mogelijkheid bestaat om deze SAE’s niet als individuele rapportages binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen bij ...
  • Gewijzigd Verzekeringsbesluit en gewijzigde RET 2012 met ingang van 1 juli 2015 Met ingang van 01-07-2015 is het nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 (Richtlijn Externe Toetsing) van kracht. De inwerkingtreding van dit nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 brengen enkele wijzigingen met zich mee met betrekking tot de indiening van WMO-plichtige studies. Deze wijzigingen hebben betrekking op alle WMO-plichtige (multicenter) studies die vóór 01-07-2015 bij ...
  • Nieuwe naam: MEC-U De VCMO en de METC van het Catharina Ziekenhuis zijn met ingang van 1 januari 2015 samengegaan en gaan verder als MEC-U (Medical research Ethics Committees United). De participerende instellingen van MEC-U zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht – Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn ...
  • Wijziging tarieven per 1 maart 2015 Vanaf 1 maart a.s. gelden nieuwe beoordelingstarieven. Klik hier voor de nieuwe tarieven vanaf deze datum.
  • Verwijzing naar klachtenfunctionaris/patiëntenbureau in patiënteninformatiebrief Voor toepassing van patiëntenrechten ziet de commissie graag in de patiënteninformatiebrief een verwijzing opgenomen naar de klachtenfunctionaris/patiëntenbureau van de betreffende instelling. Dit is tevens als zodanig opgenomen in het format van de patiënteninformatiebrief.
  • Kwalificatie geneesmiddelenonderzoek De WMO onderscheidt geneesmiddelenstudie of studie met geneesmiddelen.  Studies waarbij geneesmiddelen worden onderzocht waarbij naar veiligheid, werkzaamheid en effecten wordt gekeken, zullen door de commissie worden geclassificeerd  als ‘geneesmiddelenstudies’. Bij dit soort studies dient derhalve een EudraCT-aanvraagformulier te worden ingediend bij de primaire indiening. Tevens dienen SAE’s en SUSAR’s te worden gemeld aan de commissie.
  • Bloed afnemen uit bestaande lijn is ook WMO-plichtig MEC-U sluit zich aan bij het standpunt van de CCMO dat ook het afnemen van extra bloed bij een reguliere afname (ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek) valt onder de reikwijdte van de WMO. De opgelegde handeling is hierbij de bloedafname, niet de venapunctie.