Actueel

Klik op de titel van de diverse berichten voor aanvullende informatie en eventuele downloads.

  • MEC-U vergadering 7 mei 2018 Wegens een onvoorziene toestroom van nieuwe indieningen is de eerstvolgende vergadering op 7 mei 2018 al vol. Het kan daarom zijn dat uw studie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Uiteraard ontvangt u hierover dan bericht van ons. Studies worden geagendeerd op volgorde van indiening en compleetheid. Wij verzoeken u om hier bij het indienen van uw ...
  • Geen Zip-bestanden! Geen Foutmelding bij indienen documenten middels Zip bestanden MEC-U kan per e-mail geen zip bestanden meer ontvangen. Documenten die middels een zip bestand per e-mail worden verstuurd, komen niet binnen in de MEC-U mailbox. De ontvanger krijgt hier geen foutmelding van. Wij adviseren u om de documenten in PDF te mailen (mits onder 2MB) en anders op USB-stick of CD-rom bij ons aan ...
  • Leidraad meldingsprocedure ernstige ongewenste voorvallen aan MEC-U Op 1 oktober 2015 treedt de gewijzigde WMO in werking. Kern van de wijziging is dat alle ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s) die zich in een onderzoek voordoen moeten worden gemeld bij de toetsingscommissie die het onderzoek heeft goedgekeurd. De mogelijkheid bestaat om deze SAE’s niet als individuele rapportages binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen bij ...
  • Gewijzigd Verzekeringsbesluit en gewijzigde RET 2012 met ingang van 1 juli 2015 Met ingang van 01-07-2015 is het nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 (Richtlijn Externe Toetsing) van kracht. De inwerkingtreding van dit nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 brengen enkele wijzigingen met zich mee met betrekking tot de indiening van WMO-plichtige studies. Deze wijzigingen hebben betrekking op alle WMO-plichtige (multicenter) studies die vóór 01-07-2015 bij ...
  • Nieuwe naam: MEC-U De VCMO en de METC van het Catharina Ziekenhuis zijn met ingang van 1 januari 2015 samengegaan en gaan verder als MEC-U (Medical research Ethics Committees United). De participerende instellingen van MEC-U zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht – Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn ...
  • Wijziging tarieven per 1 maart 2015 Vanaf 1 maart a.s. gelden nieuwe beoordelingstarieven. Klik hier voor de nieuwe tarieven vanaf deze datum.
  • Verwijzing naar klachtenfunctionaris/patiëntenbureau in patiënteninformatiebrief Voor toepassing van patiëntenrechten ziet de commissie graag in de patiënteninformatiebrief een verwijzing opgenomen naar de klachtenfunctionaris/patiëntenbureau van de betreffende instelling. Dit is tevens als zodanig opgenomen in het format van de patiënteninformatiebrief.
  • Kwalificatie geneesmiddelenonderzoek De WMO onderscheidt geneesmiddelenstudie of studie met geneesmiddelen.  Studies waarbij geneesmiddelen worden onderzocht waarbij naar veiligheid, werkzaamheid en effecten wordt gekeken, zullen door de commissie worden geclassificeerd  als ‘geneesmiddelenstudies’. Bij dit soort studies dient derhalve een EudraCT-aanvraagformulier te worden ingediend bij de primaire indiening. Tevens dienen SAE’s en SUSAR’s te worden gemeld aan de commissie.
  • Bloed afnemen uit bestaande lijn is ook WMO-plichtig MEC-U sluit zich aan bij het standpunt van de CCMO dat ook het afnemen van extra bloed bij een reguliere afname (ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek) valt onder de reikwijdte van de WMO. De opgelegde handeling is hierbij de bloedafname, niet de venapunctie.
  • Gratis e-learning Onderzoekswijs.nl voor klinisch onderzoekers Het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is een vak. De wet- en regel-geving is uitgebreid en complex. Om hun kennis te verrijken, ontwikkelde de CCMO speciaal voor klinisch onderzoekers de gratis e-learning Onderzoekswijs.nl.  De CCMO heeft Onderzoekswijs.nl ontwikkeld op basis van veel voorkomende vragen uit de praktijk. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving voortdurend in ontwikkeling ...