Toetsingscriteria

Criteria voor beoordeling onderzoeksprotocol

  • Het is redelijkerwijs aannemelijk dat het wetenschappelijk onderzoek tot vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van de medische wetenschap zal leiden;
  • Het is redelijkerwijs aannemelijk dat de vaststelling hiervan niet door andere vormen of methoden van wetenschappelijk onderzoek dan wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen of door het verrichten van onderzoek van minder ingrijpende aard kan plaatsvinden;
  • Het is redelijkerwijs aannemelijk dat de het met het onderzoek te dienen belang van de proefpersoon en andere huidige of toekomstige patiënten in evenredige verhouding staat tot de bezwaren en de risico’s voor de proefpersoon;
  • Het onderzoek voldoet aan een juiste methodologie voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd in daarvoor geschikte instellingen en door of onder leiding van personen die deskundig zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en waarvan er tenminste één deskundig is op het gebied van verrichtingen die ter uitvoering van het onderzoek ten aanzien van de proefpersoon plaatsvinden;
  • Het is redelijkerwijs aannemelijk dat aan de proefpersoon te betalen vergoedingen niet in onevenredige mate van invloed zullen zijn op het geven van toestemming voor deelneming aan het onderzoek;
  • Degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert en de instelling waar dit onderzoek plaatsvindt, een vergoeding ontvangen die niet hoger is dan een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de aard, de omvang en het doel van het wetenschappelijk onderzoek;
  • In het onderzoeksprotocol is duidelijk aangegeven in hoeverre het wetenschappelijk onderzoek aan de proefpersonen al dan niet ten goede kan komen;
  • In het onderzoeksprotocol zijn op het wetenschappelijk onderzoek toegesneden criteria voor de werving van proefpersonen opgenomen.
  • Het onderzoek voldoet overigens ook aan redelijkerwijs daaraan te stellen eisen.