Overig onderzoek

Overige amendementen (niet geneesmiddelen onderzoek)
Voor overige onderzoeken (niet-geneesmiddelen) dienen alle amendementen aan de commissie voorgelegd te worden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen substantiële en niet-substantiële wijzigingen.

In te dienen documenten
De documenten behorende bij een amendement moeten digitaal worden ingediend, in pdf-format, op cd-rom of USB-stick (geen ZIP-bestanden). Uitzondering hierop is de aanbiedingsbrief. Deze moet op papier worden aangeleverd, voorzien van een originele (‘natte’) handtekening. In de gewijzigde documenten moeten de wijzigingen t.o.v. de reeds goedgekeurde versies duidelijk zijn weergeven (bijvoorbeeld door het gebruik van track changes). Daarnaast moeten ook de opgeschoonde versies bijgevoegd worden.