Geneesmiddelen onderzoek/CTR rapportage indienen

Tijdens de uitvoering van de studie dienen de volgende zaken te worden gerapporteerd CCMO overzicht

Meldingen/Notificaties te weten:

 • Start van de geneesmiddelenstudie
  Art. 2 lid 25
  definieert de start van een geneesmiddelenstudie als de eerste handeling om een potentiële proefpersoon te werven voor een specifieke studie, tenzij anders gedefinieerd in het protocol.

  In sommige gevallen kan de opdrachtgever de start van een geneesmiddelenstudie anders definiëren dan als eerste handeling van werving. Zo kan het de datum van de initiatievisite in het eerste deelnemend centrum zijn of de datum waarop de eerste studie-specifieke advertentie wordt gepubliceerd. De geneesmiddelenstudie mag echter niet eerder starten dan de datum van goedkeuring en niet later dan de datum van het eerste bezoek van de eerste proefpersoon.

  De datum van het eerste bezoek van de eerste proefpersoon moet de datum zijn waarop de eerste proefpersoon of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar eerste geïnformeerde toestemming (informed consent) voor deelname aan de geneesmiddelenstudie ondertekent.

  • De startdatum van de geneesmiddelenstudie in een betrokken lidstaat moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen vanaf de start van de studie in die betrokken lidstaat (artikel 37 CTR).
  • De datum van het eerste bezoek van de eerste proefpersoon in een betrokken lidstaat moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen vanaf het eerste bezoek van de eerste proefpersoon in die betrokken lidstaat (artikel 36 CTR).
 • Einde werving
  • Het einde van de werving in een MSc moet binnen 15 dagen na het einde van de werving van proefpersonen in CTIS worden gemeld .
  • De herstart van de werving moet binnen 15 dagen na de herstart in elke MSc in CTIS worden gemeld
 • Tijdelijk stopzetten en herstarten
  Art 2, lid 28 van de CTR definieert de tijdelijke stopzetting van de geneesmiddelenstudie als:

  Een niet in het protocol voorziene onderbreking van de uitvoering van een geneesmiddelenstudie door de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever het voornemen heeft de proef te hervatten.

  • De tijdelijke stopzetting van een geneesmiddelenstudie dient binnen 15 dagen in CTIS te worden gemeld. Art. 37 CTR.
  • Indien de tijdelijke stopzetting om redenen van veiligheid van de proefpersonen, moet de opdrachtgever dit melden in CTIS zonder onnodig uitstel maar niet later dan 15 dagen na de stopzetting. Ook de redenen voor een dergelijke actie evenals de follow-up maatregelen moeten worden gemeld.
  • Herstarten
   Wanneer de redenen voor een tijdelijke stopzetting geen potentieel effect hadden op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s, moet de opdrachtgever in CTIS melden wanneer de geneesmiddelenstudie wordt hervat binnen 15 dagen na herstart van de studie (art. 37 CTR)
  • Ingeval de redenen voor de tijdelijke stopzetting een potentieel effect hebben op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s, moet de opdrachtgever verzoeken om een herstart van de geneesmiddelenstudie via een substantiële wijziging (art. 38).
  • Ingeval een tijdelijke stopgezette geneesmiddelenstudie niet binnen twee jaar wordt hervat, geldt de datum waarop deze termijn verstrijkt als de datum van het eind van de studie. De opdrachtgever kan echter binnen de periode van twee jaar na een tijdelijke stopzetting een substantiële wijziging indienen en verzoeken om een hersteldatum na de periode van twee jaar.
 • Vroegtijdige beëindiging
  Art 2, lid 27 van de CTR definieert voortijdige beëindiging als:

  de voortijdige beëindiging van een geneesmiddelenstudie om eender welke reden voordat er aan de in het protocol gespecificeerde voorwaarden is voldaan.

  Wanneer het protocol echter omstandigheden specificeert voor een voortijdige beëindiging van de geneesmiddelenstudie, moet de opdrachtgever ook een voortijdige beëindiging van de studie melden als dergelijk vooraf gespecificeerde omstandigheden zich voordoen.

  Voortijdige beëindiging van een geneesmiddelenstudie om redenen die geen effect hebben op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s, moeten binnen 15 dagen in CTIS worden gemeld.
  Voortijdige beëindiging om redenen van veiligheid van de proefpersonen, moet zonder onnodig uitstel maar niet later dan 15 dagen na stopzetting in CTIS worden gemeld.

  In beide gevallen bevat de melding de redenen voor deze actie en de follow-up maatregelen voor de proefpersoon.

 • Ernstige inbreuken
  Art 52 CTR definieert een ernstige inbreuk als een:

  ‘inbreuk die waarschijnlijk in aanzienlijke mate te veiligheid en rechten van een proefpersoon of de betrouwbaarheid en robuustheid van de gegevens die in de geneesmiddelenstudie zijn gegenereerd, zal aantasten’.

  Een ernstige inbreuk moet door de sponsor (of gemachtigde persoon) in CTIS worden gemeld zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 7 dagen nadat hij zich bewust werd van die inbreuk.

  https://www.ccmo.nl/onderzoekers/geneesmiddelenonderzoek-ctr/uitvoering-van-de-studie-ctr/notificaties/ernstige-inbreuken

 • Onverwachte voorvallen
  Voorvallen kunnen optreden tijdens een geneesmiddelenstudie, zonder dat ze voldoen aan de definitie van een SUSAR. Ze vallen dan niet onder de rapporteringsvereisten voor SUSAR’s, hoewel ze van belang kunnen zijn voor de veiligheid van de proefpersoon.

  Een voorbeeld is een belangrijke bevinding over de veiligheid van een geneesmiddel in een nieuw uitgevoerde dierproef (zoals carcinogeniteit). Overeenkomstig art. 53 van de CTR moeten alle onverwachte voorvallen met een effect op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van de geneesmiddelenstudie worden gemeld.
  De melding van een onverwacht voorval wordt gedaan in CTIS zonder onnodig uitstel maar niet later dan 15 dagen na de dag waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen van dit voorval.

 • Dringende veiligheidsmaatregelen
  Als een onverwacht voorval de verhouding tussen de voordelen en de risico’s ernstig kan beïnvloeden, nemen de opdrachtgever en de onderzoeker passende dringende veiligheidsmaatregelen (urgent safety measures) om de proefpersonen te beschermen.

  Het voorval en de genomen maatregelen moeten worden gemeld in CTIS zonder onnodig uitstel maar niet later dan 7 dagen nadat de maatregelen genomen zijn.

  Als er dringende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn terwijl er een nog lopende beoordeling plaatsvindt, moet de opdrachtgever de passende maatregel nemen en de betrokken lidstaat hiervan in kennis stellen. Een substantiële wijziging kan worden ingediend, zodra de lopende substantiële wijziging is afgerond of wanneer de substantiële wijziging waarvoor de beoordeling nog loopt, wordt ingetrokken.

 • Einde van de geneesmiddelenstudie
  Art. 2 lid 26 CTR definieert het einde van een geneesmiddelenstudie als het laatste bezoek van de laatste proefpersoon in de laatste betrokken lidstaat, of op een later tijdstip zoals gedefinieerd in het protocol.

  De einddatum van de geneesmiddelenstudie in een betrokken lidstaat moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen na de einddatum van de studie in die betrokken lidstaat.

  De einddatum van de geneesmiddelenstudie in alle betrokken lidstaten in de EU en alle derde landen moeten worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen na de einddatum in de laatste betrokken lidstaat evenals in de laatste betrokken lidstaat en derde landen waar de studie werd gehouden.

Intermediaire data-analyse
Wanneer een intermediaire data-analyse in het protocol is opgenomen (in verband met een adaptieve of geïntegreerde studieopzet), moet binnen één jaar na voltooiing van de intermediaire data-analyse een samenvatting van deze resultaten in CTIS worden ingediend (artikel 37, lid 8, CTR). Meer informatie kunt u vinden op de site van de CCMO

Veiligheidsrapportage
Overeenkomstig artikel 42 en artikel 43 van de CTR moet de opdrachtgever SUSAR’s melden in de Eudravigilance-databank en jaarlijkse veiligheidsrapporten in CTIS indienen.

De periode voor rapportage van SUSAR’s door de opdrachtgever in de Eudravigilance-databank is:

 • voor fatale of levensbedreigende SUSAR’s zo snel mogelijk maar niet later dan 7 dagen nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de reactie. De opdrachtgever dient binnen een termijn van nog eens acht dagen een volledige rapportage in;
 • voor niet-fatale of niet-levensbedreigende SUSAR’s zo snel mogelijk maar niet later dan 15 dagen nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de reactie;
 • voor SUSAR’s die in het begin als niet-fataal of niet-levensbedreigend werden beoordeeld, maar fataal of levensbedreigend blijken te zijn, zo snel mogelijk maar niet later dan 7 dagen nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen van het feit dat een reactie fataal of levensbedreigend is.

Comparators en placebo zijn onderzoeksgeneesmiddelen. Daarom gelden voor SUSAR’s gerelateerd aan comparators dezelfde rapporteringsvereisten als voor het onderzochte geneesmiddel.

De jaarlijkse veiligheidsrapportage (Annual Safety Report, ASR) moet worden ingediend in een speciaal beschermd gedeelte van CTIS vanaf de start van de geneesmiddelenstudie in één van de betrokken lidstaten tot het einde van de laatste geneesmiddelenstudie met het onderzoeksgeneesmiddel uitgevoerd door de opdrachtgever. De ASR zal niet in het openbare gedeelte van CTIS worden gepubliceerd.

Einde van de studie

Samenvatting van de resultaten

Ongeacht de uitkomst van een geneesmiddelenstudie moet de opdrachtgever binnen één jaar na het eind van de studie in alle betrokken lidstaten in CTIS indienen:
• een samenvatting van de uitkomsten van de geneesmiddelenstudie, in lijn met bijlage IV bij de CTR;
• een samenvatting voor leken, in lijn met bijlage V bij de CTR. Zie ook de aanbevelingen van de deskundigengroep voor geneesmiddelenstudies voor de implementatie van de CTR: Summaries of Clinical Trial Results for Laypersons.

Waar het om wetenschappelijk redenen beschreven in het protocol niet mogelijk is om binnen één jaar een samenvatting van de uitkomsten in te dienen, bijvoorbeeld wanneer de geneesmiddelenstudie nog loopt in derde landen en data van dat deel van de studie niet beschikbaar zijn, wat statistische analyse irrelevant maakt, zal de samenvatting van de resultaten worden ingediend zodra deze beschikbaar is. In dat geval wordt in het protocol vermeld wanneer de resultaten zullen worden ingediend en wordt daarbij een motivering gegeven.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl