MEC-U

Medical research Ethics Committees United

Doel MEC-U

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie die bestaat uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht/Zeist/Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort/Baarn, Medisch Spectrum Twente te Enschede, OLVG te Amsterdam en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo/Hengelo.
Het doel van MEC-U is een professionele, onafhankelijke en efficiënte toetsing van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen als bedoeld in de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (hierna: WMO). Met deze toetsing dienen de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek te worden gewaarborgd. Daarbij verdient het onderzoek met kwetsbare personen speciale aandacht. De commissie dient binnen de wettelijke termijnen verantwoorde en helder gemotiveerde oordelen te geven over medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Meer informatie over doel- en taakstelling kunt u terugvinden in het reglement van MEC-U.

Klachtenprocedure

In de klachtenprocedure van MEC-U wordt beschreven hoe MEC-U omgaat met klachten. De bepalingen in de klachtenprocedure zijn conform de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De klachtenprocedure van MEC-U is opgenomen als bijlage van het reglement.

Klik hier om de klachtenprocedure als onderdeel van het reglement te downloaden.

Jaarverslag

MEC-U brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag is bedoeld voor de CCMO en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Wet open overheid (Woo)

Via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) vraagt u MEC-U informatie openbaar te maken die in documenten is vastgelegd. Hieronder vindt u informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

U kunt uw Woo-verzoek per e-mail indienen via:

info@mec-u.nl

Vermeld u bij het verzoek uw contactgegevens: zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.

Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met:

mevrouw drs. Jannetje Beijer-de Jong

Telefoonnummer: 088 320 8787

E-mailadres: jg.de.jong@antoniusziekenhuis.nl

Privacy-verklaring van MEC-U

Doeleinden MEC-U

MEC-U (Medical research Ethics Committees United) is een METC die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht-Nieuwegein, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn, het OLVG, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo/Hengelo.

MEC-U voorziet in een professionele, onafhankelijke en efficiënte toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vanuit de kaders van de WMO, CTR, MDR, en IVDR. De commissie heeft de wettelijke taak tot het waarborgen van de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die aan dergelijk onderzoek deelnemen.

MEC-U is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is derhalve bevoegd om voor de burger bindende besluiten te nemen. De commissie functioneert onafhankelijk van de instellingen waarvoor MEC-U toetst. De kring waarvoor MEC-U beoordelingen uitvoert, strekt zich uit over heel Nederland.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens MEC-U

MEC-U verwerkt,  als onder de WMO erkende METC, persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de op een METC rustende taak van algemeen belang. Die taken zijn verder uitgewerkt in wettelijke regelingen die toezien op de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO, CTR, MDR en IVDR). In die wetgeving is voorzien in een voorafgaande toetsing van het onderzoek door een METC en is er de verplichting om ten behoeve van die toetsing gegevens, waaronder persoonsgegevens, te verstrekken aan de METC.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

MEC-U verwerkt van de indiener van het onderzoeksdossier de noodzakelijke contactgegevens waaronder diens naam, geslacht, emailadres en de gegevens van de organisatie waar de indiener werkzaam is.

Daarnaast verwerkt MEC-U persoonsgegevens van de bij het onderzoeksproject ingeschakelde onderzoekers teneinde de kwalificaties van die onderzoekers te (kunnen) beoordelen. Die gegevens maken onderdeel uit van het door de indiener aan te leveren onderzoeksdossier. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegeven die zijn ingevuld op het ABR-formulier en ingediende cv’s van onderzoekers.

SAE’s worden bij de METC gemeld, deze meldingen bevatten gecodeerde persoonsgegevens. In het kader hiervan worden er gezondheidsgegevens van studiedeelnemers verwerkt.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegeven door MEC-U vindt plaats in ICT-systemen die voldoen aan een niveau van beveiliging zoals vereist op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het  archiefsysteem Corsa. De gegevens worden 15 jaar na afsluiten van de studie in Corsa bewaard, daarna wordt het dossier vernietigd. Voor n-WMO studies is dit 15 jaar nadat de verklaring is verstuurd.

Corsa wordt geleverd door BCT, de servers staan binnen Nederland. BCT is een gecertificeerd bedrijf, voor actuele certificering zie: Certificeringen – BCT (bctsoftware.com)

Wie kunnen uw persoonsgegevens inzien?

  • De commissieleden voor zover betrokken bij de toetsing van een specifiek onderzoeksdossier
  • Medewerkers van het bureau
  • Toezichthouders zoals de IGJ en de CCMO
  • Eventueel externe adviseurs, deze adviseurs zullen alleen inzage krijgen op studie niveau, en ondertekenen altijd een geheimhoudingsverklaring.

Voor iedereen die toegang tot de gegevens krijgt geldt dat zij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wat zijn uw privacy rechten?

Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u vragen over uw rechten? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een mail sturen naar info@mec-u.nl.

Heeft u klachten?

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken met een bureaumedewerker van MEC-U. Indien dit niet voldoende is, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van MEC-U MEC-U – MEC-U. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl